Inbreng NMV voor hoorzitting/rondetafelgesprek

Sinds 2 juli 2015 zijn veel discussies gevoerd rond de aangekondigde invoering van fosfaatrechten in de melkveehouderij. Het getal 84,9 is een magisch getal geworden. En dat zonder een duidelijke omschrijving van het doel dat achter dit getal ligt. De invoering van fosfaatrechten is, wat de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) betreft, geen gelopen race. Zinsneden zoals ‘behoud van de derogatie’ zijn voor de NMV te kort door de bocht. De NMV is van mening dat deugdelijk, onderbouwd en transparant beleid ten grondslag moet liggen aan de invoering van fosfaatrechten. De metingen, berekeningen en rapportages van overheidsinstituten, die worden gebruikt voor de onderbouwing van de derogatieverlening, dienen eerlijk, open en transparant te zijn. Zonder transparantie kan immers geen goede politieke besluitvorming plaats vinden. Maar nog belangrijker is de noodzaak van volledige transparantie voor het verkrijgen van draagvlak bij melkveehouders. De conclusie over fosfaatrechten in het recent verschenen PBL rapport laat aan duidelijkheid niets te wensen over. De invoering van fosfaatrechten kent bedrijfseconomische en maatschappelijke risico’s. In de derogatiebeschikking staat duidelijk dat waterkwaliteit ten zeerste in acht dient te worden genomen. De waterkwaliteit is het hoofddoel van de Nitraatrichtlijn en van de Kaderrichtlijn Water. De waterkwaliteit mag niet verslechteren als gevolg van het verlenen van derogatie. Eenzijdige focus op een afgesproken plafond en de invoering van fosfaatrechten brengt derhalve risico’s met zich mee. Enerzijds omdat de waterkwaliteit kan verslechteren op onderdelen, zoals bijvoorbeeld stikstof op regionaal niveau. Anderzijds bestaat de kans dat andere lidstaten tegen de derogatiebeschikking stemmen als de waterkwaliteit niet op de juiste wijze aan de derogatiecommissie wordt gerapporteerd. Dit is onwenselijk voor zowel maatschappij als sector. Mestwet In de loop van 15 jaar zijn de gebruiksnormen voor fosfaat in de landbouw met 34% afgenomen. Dit heeft geleid tot afnemende bodemvruchtbaarheid en een niet significant meetbaar resultaat op het oppervlakte- en grondwater. Zoals blijkt uit een analyse van V-Focus (oktober 2015). Ook als in de toekomst geen kubieke meter mest meer op het land terecht zou komen, worden in grote delen van Nederland de milieudoelen die de Europese Commissie op het gebied van water stelt, niet gehaald. Deze situatie bevreemdt de NMV en mag niet langer aanhouden. Op de langere termijn zet dit de toekomst van de agrarische sector op het spel. Dit kan absoluut niet de bedoeling zijn. Kringloopwijzer Ten tijde van de aankondiging van het voorgenomen besluit om fosfaatrechten in te voeren hebben de zuivelsector en de standsorganisatie een duidelijk standpunt naar voren gebracht. Met ingang van 1 januari 2016 worden alle melkveehouders verplicht de Kringloopwijzer in te vullen. Mijn eigen zuivelfabriek kondigde het afgelopen week al af; Voorgestelde aanpassingen in regelementen 2016: Verplichting voor alle Nederlandse melkveehouders om de Kringloopwijzer in te vullen. De NMV acht het zeer onverstandig om tot een verplichting van de Kringloopwijzer over te gaan. Dit werkt fraude in de hand. De Kringloopwijzer is rekentechnisch nog niet af. Invoering brengt in de toekomst extra kosten voor de melkveehouder mee. Oftewel, zoals twee kringloopexpert mij de afgelopen twee weken onafhankelijk van elkaar meldden, bij verplichte invoering schiet de Kringloopwijzer zijn doel voorbij. Het is een managementinstrument, geen beleidsinstrument! Als managementinstrument heeft de Kringloopwijzer waarde. Vrijwillig invullen door individuele melkveehouders vindt de NMV dan ook een prima idee. Ammoniak Al meer dan 2,5 jaar houdt ammoniak de gemoederen in de agrarische sector bezig. Tot op hoog politiek niveau is er al menig overleg aan besteed. In die 2,5 jaar is er inhoudelijk weinig vooruitgang geboekt op dit dossier. Men berekent er vrolijk op los, laat voor de show een internationale review uitvoeren en stelt regelmatig rekentechnisch wat naar boven of naar onder bij. Zo houdt men de gemoederen rustig. Althans dat probeert men. Ondertussen blijven de meetdata en rekenmethoden die ouder zijn dan vijf jaar, gewoon achter slot en grendel bij Wageningen UR. Zo kan niemand controleren of de regelmatig plaats vindende rekentechnische bijstellingen van het ammoniakmodel wel juist zijn. Een citaat hierover van J. Hanekamp: ‘Parlement en kabinet beslissen nu over landbouw zonder enig inzicht in correctheid van emissiefactoren.’ Als u, als politici, de juiste en wel afgewogen politieke keuzes wil maken zal het beleid open en transparant moeten worden Zowel de berekeningen als de metingen dienen, ongeacht hun leeftijd, transparant en openbaar te zijn. Zowel de sector als de politiek heeft recht op een degelijk en transparant beleid in de toekomst. Meer lezen: http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2015A03572