Slachtpremie voor melkvee

Na de toekenning van het nieuwe EU steunpakket, zijn er al verschillende reacties op het pakket en de opties voor de besteding van het geld dat de lidstaten tegemoet kunnen zien.

De DDB heeft het voorstel gedaan om de 23 miljoen euro te besteden aan een slachtpremie voor melkvee. Om zo zowel het fosfaatprobleem aan te pakken als de overtollige melkproductie af te remmen. Een voorstel dat bovendien goed in de voorwaarden van de Europese Commissie lijkt te passen (en inmiddels door LTO is gekopieerd).

In de kritische reacties op het plan van de DDB vallen twee zaken op:
1.men is slecht op de hoogte van de voorwaarden waar de Nederlandse melkveehouderij aan moet voldoen in de nabije toekomst in verband met al bestaande wetgeving en
2.men kent de voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor de Europese steun, onvoldoende.

Stichting Dier en Recht (D&R) is tegen een slachtpremie omdat de melkveehouders volgens het D&R persbericht “zichzelf vooral verwijten moet maken”. En refereren daarbij aan het afschaffen van het melkquotum. Ook beweert D&R dat “boeren zodra het ‘koeienoverschot’ voorbij is en de prijs weer hoger ligt, hun kudde weer willen uitbreiden”.

Oftewel: D&R heeft zich niet in de DDB verdiept, heeft ons persbericht niet gelezen en kent de voorwaarden voor de melkveehouderij ten aanzien van de melkveefosfaatproductie niet. Voor een organisatie die zich pretentieus “advocaat voor de dieren” noemt, behoorlijk onzorgvuldig.

En waar was D&R de afgelopen jaren? Waarom heeft men de DDB de afgelopen jaren niet actief gesteund in verband met ons dringende verzoek tot een flexibele melkproductieregulering (melken naar koopkrachtige vraag)? Een dergelijke regeling had niet alleen grote melkprijsschommelingen voorkomen waardoor de melkveehouderij in een zware inkomenscrisis is geraakt, maar óók de overschotten aan zuivel en dus aan melkkoeien waardoor we nu in moeten krimpen.

En “meer melkvee aanhouden zodra deze crisis tot een einde is”, zoals D&R beweert, klopt ook al niet: Nederland kan door de afspraken met Brussel over de hoogte van de fosfaatproductie – het fosfaatplafond – de rundveestapel niet meer uitbreiden. Dit fosfaatplafond ligt al vast sinds 2006. Nu de Nederlandse melkveehouderij ruim over dat met Brussel afgesproken fosfaatplafond heen is gegaan, zullen we de rundveestapel fors uit moeten dunnen. Doen we dat niet, dan komt Nederland niet opnieuw voor een derogatieregeling in aanmerking en zullen we ongeveer eenderde van de Nederlandse veestapel af moeten laten vloeien. Om hoge boetes en een inbreukprocedure door Brussel te voorkomen.

Door als “advocaat van de dieren” tégen(!) een slachtpremie te zijn, zogenaamd om op te komen voor de dieren, zijn ze straks medeverantwoordelijk voor een nog veel grotere, afgedwongen krimp van de veestapel!

Voorwaarden EU gelden
Maar ook in eigen sector blijkt men onvoldoende op de hoogte van wat er in Brussel ten aanzien van het EU steunpakket is afgesproken.

Verschillende media hebben aangekondigd dat lidstaten alleen maar in aanmerking komen voor de steun vanuit Brussel als ze in de referentieperiode de landelijke melkproductie werkelijk stabiliseren of laten dalen (ten opzichte van de melkproductie in dezelfde maanden van 2015). Niet duidelijk is, of deze voorwaarde geldt voor de regeling voor individuele melkveehouders (het pakket van 150 miljoen euro waarbij individuele melkveehouders zich straks kunnen inschrijven voor de 14 cent van de Europese Commissie) óf voor het extra steunpakket, voor Nederland 23 miljoen (uit het totaal van 350 miljoen).

Als Nederland de 23 miljoen alleen tegemoet kan zien als we de totale melkproductie laten dalen ten opzichte van dezelfde periode van 2015, vervallen verschillende bestedingsopties. Dan zullen alle pijlen gericht moeten worden op het verlagen van de melkproductie om überhaupt in aanmerking te kunnen komen. En is dus een slachtpremie voor melkkoeien de enige optie. Suggereren dat met een premie voor jong- of slachtvee- zoals LTO’ er Kees Romijn voorstelt – ook 23 miljoen is te verdelen, is vooralsnog volstrekt onduidelijk, maar essentieel voor melkveehouders!

De DDB heeft inmiddels bij verschillende instanties opheldering gevraagd over de details en voorwaarden voor het in aanmerking komen van geld uit het EU-steunpakket. Zodra we meer duidelijkheid hebben, informeren we u daarover. Op 25 augustus stemmen de EU landbouwministers over het totale voorstellenpakket .

Sieta van Keimpema, voorzitter DDB