Veehouderij boos over mogelijke extra maatregelen PAS

De overheid wil extra beperkende maatregelen voor de landbouw in verband met ammoniakuitstoot. Daarom hebben we gezamenlijk als sector onderstaand persbericht uitgedaan. Persbericht Veehouderij boos over mogelijke extra maatregelen PAS Reserve pakket grotendeels gericht op de landbouw. Wanneer uit de evaluatie van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in 2016 zou blijken dat het programma onvoldoende effect heeft, wil de overheid extra maatregelen nemen om de uitstoot van stikstof nog verder te terug te dringen. De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), LTO Nederland, de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) vinden het veel te vroeg voor zo’n stap omdat de PAS nog maar recentelijk van kracht is. De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is op 1 juli van dit jaar van kracht geworden en richt zich op terugdringing van de uitstoot van stikstof (ammoniak). Met name veebedrijven in de buurt van zogeheten Natura 2000 gebieden hebben te maken met de PAS: Nederland telt zo’n 160 van dergelijke gebieden. Daar omheen liggen duizenden bedrijven met koeien, varkens en kippen. PAS maakt groei van deze bedrijven weer mogelijk, maar aan die groei worden wel strenge voorwaarden verbonden. Zo moeten veehouders extra, vaak kostbare maatregelen nemen om de stikstofemissies verder terug te dringen zoals aanpassingen in stallen of ingrepen in het rantsoen. Omgekeerde wereld De effecten van PAS zullen voor het eerst in het najaar van 2016 worden geëvalueerd. In het bestuurlijk overleg, eind 2014, tussen provincies (IPO), het ministerie van Economische Zaken (EZ) en het ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M), is de afspraak gemaakt om voor 2017 alvast extra maatregelen te ontwikkelen, mochten de doelstellingen voor 2016 niet gehaald worden. Bij dat overleg zat de veehouderij niet aan tafel en de sector is pas op 22 oktober jl. geïnformeerd over die plannen. De sector is van mening dat dit omgekeerde wereld is. De extra maatregelen voor 2017 zouden bovenop de maatregelen komen die de landbouw nu al neemt. De veehouderij is voorlopig de enige sector die concreet zorgt voor extra vermindering van emissie van stikstof in en rond natuurgebieden, bovenop de maatregelen die de hele land- en tuinbouw al doorvo ert tegen stikstofuitstoot. De veehouderij wil de emissie van stikstof met 10 kiloton extra verminderen, zo is afgesproken in PAS. Met andere sectoren, zoals verkeer en industrie, heeft de overheid zo’n concrete afspraak (nog) niet gemaakt. Afspraken De sector roept de overheid op om zich te houden aan de gemaakte afspraken. De sector vraagt aan de overheid gelegenheid om de maatregelen uit te voeren in ruil voor ruimte om te ontwikkelen. Ook wil de sector zich kunnen focussen om met andere sectoren te komen tot een vergelijkbaar convenant zoals is afgesloten tussen de overheid en de veehouderij.